URODZINY1 KONKURS PRALKA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ „ZRÓB ZAKUPY ZGARNIAJ NAGRODY”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu promocyjnego prowadzonego pod nazwą „ZRÓB ZAKUPU ZGARNIAJ NAGRODY”(dalej: ”konkurs”)

2. Organizatorem akcji promocyjnej – ‘’ELBLĄGDIS’’ Sp. Z o.o. ul. Żeromskiego 2,82-300 Elbląg, NIP 522-26-78-248,KRS 0000099962,Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 100 000,-zł.tel.(055) 611-30-30,fax (055) 611-30-01 (dalej: Organizator)

TERMIN I ZASIĘG KONKURSU

3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie w sklepie E. Leclerc Elbląg ul. Żeromskiego 2

4. Konkurs trwa od dnia 31.10.2023 r. do dnia 10.11.2023 r.

5. Sprzedaż promocyjna i niepromocyjna w ramach konkursu trwa od dnia 31.10.2023 r. do dnia 10.11.2023 r.

6. Udział w konkursie jest dobrowolny. Możliwość zgłoszenia udziału w konkursie trwa od dnia 31.10.2023 r. do dnia 10.11.2023 r.

Produkty objęte Sprzedażą  w ramach Konkursu

7. Sprzedażą promocyjną i niepromocyjną – konkursem, objęte są sprzedawane w sklepach sieci E. Leclerc wszystkie dostępne warianty  (rodzaje i gramatury) następujących produktów firmy Henkel

SYOSS,FA,SCHAUMA,PALLETE,GLISS KUR,E,BREF,SOMAT, PERSIL, PERWOLL,PUR,SILAN  (dalej: Produkty, Produkty Promocyjne).

UCZESTNICY KONKURSU

8. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, które spełnią warunki niniejszego Regulaminu ( dalej: „Uczestnik”, „Uczestnik Konkursu”).

9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy sklepu E. Leclerc oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Zastrzeżenie dotyczy osób, które brały bezpośredni udział przy realizacji Konkursu oraz tych, które pracowały nad jego projektem i wdrożeniem.

NAGRODY W KONKURSIE

10. Dla uczestników konkursu przewidziano nagrody: (dalej: „Nagroda”, „Nagrody”):

Nagród I Stopnia PRALKA WHIRLPOOL  – o wartości 1299,00 ( słownie: tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych  00/100). Dodatkowo do każdej Nagrody I Stopnia przewidziano świadczenie pieniężne w wysokości 144,00 zł. ( słownie : sto czterdzieści cztery złotych 00/100). Łączna wartość jednej Nagrody I Stopnia wynosi 1443,00 zł (tysiąc czterysta czterdzieści cztery złotych 00/100)

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

11. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien spełnić łącznie następujące warunki:

a) w dniach od 31.10.2023 r. do dnia 10.11.2023 r. dokonać zakupu  dowolnych produktów na kwotę 40 złotych (czterdziestu złotych  00/100) spośród marek HENKEL , przy czym zakup ten musi być udokumentowany jednym dowodem zakupu,

b) dokonać prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie, spełniającego warunki określone w pkt. 12 poniżej (dalej: „Prawidłowe zgłoszenie w Konkursie”),

c) zachować do dnia zakończenia konkursu oryginalny dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury (dalej: „Dowód zakupu”, „Paragon”).

d) wykonać inne czynności wskazane w niniejszym Regulaminie, a niewskazane w lit. a) – c) powyżej.

PRAWIDŁOWE ZGŁOSZENIE W KONKURSIE

12. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie (dalej: „Zgłoszenie”, „Kupon Konkursowy”), dla swej ważności i skuteczności wymaga, po uprzednim dokonaniu zakupu, o którym mowa w pkt. 11 a:

a) odebrania w Punkcie Obsługi Klienta sklepu E. Leclerc Kuponu Konkursowego

b) prawidłowego, czytelnego wypełnienia Kuponu Konkursowego i wykonania zadania konkursowego, (dalej: zadanie konkursowe) polegającego na dokończeniu zdania konkursowego „Persil wnika , plama znika…”

c) wrzucenia Kuponu Konkursowego do urny znajdującej się w Dziale Obsługi Klienta, w sklepie, w którym dokonał zakupu Produktów Promocyjnych.

d) Zgłoszenie musi być dokonane w okresie od otwarcia sklepu dnia 31.10.2023 r. do zamknięcia sklepu dnia 10.11.2023 r.

e) W konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia nie spełniające warunków określonych powyżej.

ZASADY KONKURSU

13. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie wiele razy, z zastrzeżeniem, że jeden dowód zakupu dwóch dowolnych produktów spośród wszystkich marek firmy HENKEL ,może być przypisany tylko do jednego Zgłoszenia – Kuponu Konkursowego (dalej: „Zgłoszenie” , „Kupon Konkursowy”).

Każdy z Uczestników może wrzucić do urny tyle wypełnionych Kuponów Konkursowych, ile razy dokona zakupu spośród produktów firmy HENKEL , jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki Promocji zawarte w Regulaminie, w myśl zasady, że każdy zakup spośród produktów marek firmy HENKEL uprawnia do udziału w Konkursie.

Dokończenia zdania konkursowego „Persil wnika , plama znika…” mogą się powtarzać, jednak ich różnorodność dodatkowo zwiększa szansę odniesienia zwycięstwa przez danego Uczestnika konkursu.

WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU PROMOCYJNEGO

14. Otwarcia Urny Konkursowej i rozstrzygnięcia Konkursu dokona Komisja Konkursowa(dalej: „Komisja”) , w skład której wejdą co najmniej 2 osoby powołane przez Organizatora. Wyłonienie zwycięzcy Konkursu następuje w trakcie niepublicznych obrad Komisji Konkursowej w Leclerc Elbląg ul. Żeromskiego 2  do dnia 17.11.2023r.

15. Komisja wybierze Zwycięzcę Nagrody dokonując oceny rozwiązanych zadań.

Komisja przeprowadzi ocenę rozwiązanych zadań w dwóch kolejnych etapach:

Etap I – wybrane zostaną rozwiązania spełniające kryterium zawarcia rozwiązania zadania.

Etap II – spośród wyłonionych w Etapie I rozwiązań, Komisja wybierze pięć najbardziej oryginalnych z rozwiązań i dokona wyboru pięciu najciekawszych wersji dokończenia zdania konkursowego, a ich autorzy  zostaną Laureatami Nagrody I stopnia  (1 nagroda)

16. Jeśli w Urnie nie będzie Kuponów Konkursowych (brak zgłoszeń w Sklepie) lub Komisja uzna dokończenia zdań konkursowych „Persil wnika, plama znika…”  za banalne i mało oryginalne, Komisja może nie wybrać Laureatów.

17. Organizator na podstawie decyzji Komisji zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zadań konkursowych w szczególności w następujących przypadkach:

a) zawarcia w nich treści obraźliwych i wulgaryzmów, treści politycznych, propagandowych, religijnych lub sprzecznych z prawem,

b) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich,

c) gdy Uczestnik nie posiada w pełni praw autorskich do wykonanego zadania konkursowego.

19. Organizator ma prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika w przypadku stwierdzenia, że jego zadanie konkursowe nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie.

WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY

20. W ciągu 3 dni roboczych od wyłonienia Zwycięzcy przedstawiciel Organizatora skontaktuje się z Uczestnikami Konkursu oznaczonymi jako Laureaci nagród I  stopnia na numer telefonu, który został podany na Kuponie Konkursowym. Laureat w rozmowie telefonicznej zostanie powiadomiony o wyniku obrad Komisji i procedurze odbioru nagrody w markecie Leclerc Elbląg ul. Żeromskiego 2

21. Organizator podejmie pięć prób połączenia telefonicznego z Uczestnikiem. Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej lub automatycznej sekretarki albo faxu, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny)

22. Podczas rozmowy telefonicznej Uczestnik zostanie poproszony o potwierdzenie faktu uczestnictwa w Konkursie, spełnienia kryteriów uczestnictwa w Konkursie, a następnie o podanie swojego imienia, nazwiska i adresu pocztowego oraz poinformowany o konieczności

23. Organizator ma prawo weryfikacji w dowolnym momencie trwania Konkursu poprawności dokonanego przez Uczestnika Zgłoszenia. W tym celu Organizator w czasie rozmowy telefonicznej może zobowiązać Uczestnika do przesłania w ciągu 2 dni roboczych od dnia rozmowy oryginału dowodu zakupu Produktów (do wglądu) na adres Organizatora na koszt własny. Tylko pozytywna weryfikacja przesłanego dowodu zakupu da Uczestnikowi prawo odbioru Nagrody w Konkursie.

24. Uczestnik Konkursu, którego zgłoszenie zostało wybrane, utraci prawo do otrzymania nagrody jeżeli:

a) nie dopełni w terminie, któregoś z warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, lub

b) podczas rozmowy z przedstawicielem Organizatora odmówi podania swoich danych koniecznych do wydania nagrody lub

c) podczas rozmowy z przedstawicielem Organizatora zaprzeczy swojemu uczestnictwu w Konkursie, lub

d) podczas rozmowy z przedstawicielem Organizatora zaprzeczy posiadania przez siebie odpowiedniego dowodu zakupu, lub

e) podczas rozmowy z przedstawicielem Organizatora zaprzeczy spełniania przez siebie warunków określonych Regulaminie, lub

f) Organizatorowi nie uda się z nim połączyć telefonicznie w trybie przewidzianym w pkt. 21, niniejszego Regulaminu, lub

g) przedstawiony dowód zakupu będzie nieczytelny, podrobiony, uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie, lub

h) przedstawiony dowód zakupu nie będzie poświadczał zakupu produktów objętych Konkursem, lub

j) przedstawiony dowód zakupu będzie posiadał inny numer niż numer wpisany w treści Zgłoszenia, lub

k) przedstawiony dowód zakupu będzie poświadczał zakup poza okresem Sprzedaży promocyjnej określonej w pkt. 5 Regulaminu, lub

l) sklep będący wystawcą dowodu zakupu nie będzie należał do Sklepu uczestniczącego w Konkursie

ł) nie dostarczy dowodu zakupu w terminie określonym w pkt. 22 niniejszego Regulaminu

m) nie zgłosi się w ustalonym miejscu, terminie i godzinie po odbiór nagrody (pkt. 25).

WYDANIE NAGRÓD

25. W przypadku pozytywnej weryfikacji Laureat zostanie powiadomiony telefonicznie o terminie przekazania nagrody przez przedstawiciela Organizatora na terenie sklepu E. Leclerc, w którym Uczestnik konkursu dokonał zakupów produktów promocyjnych.

26. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

27. Nagroda, która nie zostanie rozdysponowana wśród Uczestników pozostanie do dyspozycji Organizatora.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

28. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu wraz z uzasadnieniem, mogą być składane przez Uczestników Konkursu wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora do 30.11.2023r. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej. Upływ tego terminu nie powoduje braku możliwości wystąpienia przez Uczestnika z roszczeniami w stosunku do Organizatora, w tym do dochodzenia roszczeń przed sądem.

29. Reklamacja powinna zawierać: dopisek na kopercie: „Reklamacja – Konkurs „Persil wnika , plama znika…” , adres sklepu, imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby wnoszącej reklamację, uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji, datę i podpis reklamującego.

30. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora – Komisję Konkursową nie później niż w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji.

31. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru najpóźniej w ciągu 10 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

32. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w Dziale Obsługi Klienta w sklepach, w którym prowadzony jest Konkurs.

Odpowiedzialność Organizatora

33. Organizator Promocji ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg Promocji, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

34. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie nie jest loterią promocyjną ani audioteksową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm).

35. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie Uczestników.

36. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany uniemożliwiające prawidłowe przekazanie nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.

37. Organizator ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość wydania nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

38. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi:

a) Przychód uzyskany z tytułu Nagród uzyskanych w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

b) Płatnikiem podatku wymienionego w pkt. 40 lit. a jest Organizator. Przed wydaniem nagrody Organizator pobierze od zwycięzcy nagrody kwotę podatku i odprowadzi ją na konto właściwego Urzędu Skarbowego. Laureat otrzyma jedynie rzeczową część nagrody. Kwota podatku zostanie pobrana z dodatkowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w pkt. 10.

39. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody rzeczowej ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

40.Sponsorem nagrody rzeczowej jest firma HENKEL.

Dane osobowe

41. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest ELBLĄGDIS’ Sp. Z o.o. ul. Żeromskiego 2, 82-300 Elbląg, NIP 5222678248.

42. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych osobowych, którym jest p. Krystian Erens. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem mailowym e.leclerc@infomania.pl lub listownie pisząc na adres administratora danych. 43. Dane osobowe przetwarzane przez administratora danych, zbierane są na zasadzie dobrowolności ich podania zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

44. Dane osobowe Uczestników, będą przetwarzane przez administratora danych:

a) w związku z uczestnictwem (wraz z wyłonieniem zwycięzców) w Konkursie na podstawie dobrowolności podania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

b) w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

45. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez niego zgody, a w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu uczestnictwa w Konkursie, przez okres określony w odrębnych przepisach prawa krajowego.

46.Obiorcami danych osobowych Uczestnika są upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora danych, oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora danych, z którymi administrator danych zawarł umowę powierzenia danych osobowych, oraz podmioty, którym administrator danych ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

47. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzucam wszystkie Akceptuję wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane do prawidłowego działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Facebook. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Pliki odpowiedzialne za funkcjonowanie witryny, np.: zapamiętujące opcje wybrane przez użytkownika.
Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek