Regulamin ELBLĄGDIS

Regulamin Akcji Lokalnej E.LECLERC ELBLĄG

w ramach Programu Lojalnościowego BONUS E.Leclerc

 1. Organizatorem Akcji Lokalnej jest Elblągdis Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu przy ul. Żeromskiego 2, 82-300 Elbląg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000099962, o numerze NIP: 5222678248, zwaną dalej E.Leclerc Elbląg. Akcja Lokalna obowiązuje wyłącznie w hipermarkecie E.Leclerc w Elblągu.2
 2. Akcja lokalna skierowana jest do Klientów hipermarketu E. Leclerc w Elblągu. Warunkiem udziału w Akcji Lokalnej jest uczestnictwo w ogólnopolskim Programie Lojalnościowym Bonus E.Leclerc na zasadach określonych w regulaminie Programu Lojalnościowego. Niniejszy regulamin Akcji Lokalnej określa zasady przyznawania dodatkowych korzyści Klientom sklepu E.Leclerc Elbląg, którzy rejestrując się w Programie Lojalnościowym wybrali ten sklep jak Sklep macierzysty.
 3. Uczestnik akceptuje warunki uczestnictwa w programie poprzez rejestrację w Programie Lojalnościowym BONUS E.Leclerc na zasadach określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego.
 4. E.Leclerc Elbląg wśród oferowanych do sprzedaży towarów sprzedawać będzie również towary, które objęte będą sprzedażą premiowaną doładowaniem punktów – złotówek w różnej wysokości na konto przypisane do Karty lojalnościowej. W momencie zakupu takiego towaru przez Klienta – po zeskanowaniu indywidualnego kodu znajdującego się na Karcie lojalnościowej system doliczy do stanu konta punkty – złotówki.
 5. E.Leclerc Elbląg premiować będzie również zakupy powyżej określonej wartości, w takim przypadku system doliczy do stanu Konta punkty – złotówki w kwocie określonej przez E.Leclerc Elbląg.
 6. Sprzedaż premiowana, o której mowa powyżej w punkcie 4. nie może łączyć się z premią przyznaną od wartości zakupów, o której mowa w punkcie 5. powyżej.
 7. Po zebraniu na swoim Koncie minimum równowartości 5,00 złotych, Klient może pierwszy raz użyć środków zebranych na Karcie, do zapłaty w formie rabatu, za towary kupowane w Hipermarkecie E.Leclerc w Elblągu. Przy każdych kolejnych zakupach limit ten nie obowiązuje.
 8. Punkty – złotówki zgromadzone na Koncie, zachowują ważność do dnia 28 lutego każdego roku. Od dnia 02 stycznia każdego roku, Organizator zobowiązuje się do informowania Klientów o zbliżającym się terminie utraty ważności zebranych punktów- złotówek poprzez, udostepnienie stosownej informacji w formie plakatów i/lub ulotek w Hipermarkecie E.Leclerc w Elblągu oraz cykliczne informacje podawane przez system nagłośnienia. Po dniu 28 lutego każdego roku, wszystkie niewykorzystane punkty- złotówki zgromadzone na koncie karty lojalnościowej, zostaną anulowane. Od 01 marca każdego roku system rozpocznie ponowne naliczanie punktów-złotówek, chyba że Organizator postanowi inaczej, o czym poinformuje na miesiąc przed zamknięciem akcji lokalnej.
 9. Punkty – złotówki przypisane są do wydanej Karty i nie mogą być przenoszone na inną Kartę z wyjątkiem sytuacji opisanej w §6 punkt 2 Regulaminu Programu Lojalnościowego Bonus E.Leclerc. Tylko w sytuacji opisanej w §6 punkt 2 Regulaminu Programu Lojalnościowego Bonus E.Leclerc, na wniosek Klienta, zebrane w Hipermarkecie E.Leclerc punkty-złotówki zostaną przeniesione na nową Kartę i będą podlegać Regulaminowi akcji Lokalnej E.Leclerc Elbląg.
 10. Nie będą premiowane zakupy następujących produktów:
 1. napojów alkoholowych, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

 2. wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;

 3. preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w tym produktów z kategorii mleka modyfikowanego, żywienia początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt;

 4. produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

 5. doładowań telefonicznych pre-paid, starterów telefonicznych pre-paid.

 6. paliwa samochodowe.

Wartość wyżej wymienionych produktów nie będzie wliczana do kwoty koniecznej do uzyskania punktu

W przypadku, gdy Klient zwraca towar za który zapłacił punktami – złotówkami z Karty Lojalnościowej, zwraca się na Kartę identyczną ilość punktów – złotówek jaka została pobrana z konta i odbiera towar od Klienta. Klientowi nie wypłaca się gotówki ani innych środków płatniczych.

11. W przypadku gdy Klient zwraca towar za który otrzymał punkty – złotówki na Kartę Lojalnościową wówczas pomniejsza się ilość punktów – złotówek na Karcie o ilość punktów wynikających z wartości artykułu.

12. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie: zasad uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, ochrony danych osobowych, odpowiedzialności i reklamacji a także w odniesieniu do rozumienia pojęć znajdą zastosowanie postanowienia Regulaminu Programu Lojalnościowego Bonus E.Leclerc.

13. Niniejszy regulamin pozostaje do wglądu w Punkcie Obsługi Klienta oraz na stronie www.leclerc.pl/bonus/regulamin_elblagdis https://elblag.leclerc.pl/regulamin-dni-rabatow/