REGULAMIN „Przede wszystkim ZABAWA”

REGULAMIN KONKURSU E.LECLERC ELBLĄG

„ PRZEDE WSZYSTKIM ZABAWA”.

§1

Organizator i Realizator Konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Elblągdis Sp. z o.o. Adres: ul. Żeromskiego 2, 82-300 Elbląg NIP: 522-26-78-248 REGON: 634374942 KRS 0000099962 Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy: 100.000,00.

§2

Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs trwa od 19.01.2024 r. do 28.01.2024 r.
 2. Ogłoszenie i rozstrzygnięcie ma miejsce w formie kontaktu ze zwycięzcą konkursu.

§3

Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§4

Warunki udziału w Konkursie

1.   Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dołączanie kreatywnego zdjęcia/filmiku w komentarzu na Facebooku z motywem marki LEGO wraz z swoją osobą (zakres materiałów dowolny, niech poniesie Państwa kreatywność).

§5

Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się od 19.01.2024r. o godzinie 15:00, a kończy się 28.01.2024r o godzinie 23:00.
  1. Należy dołączyć komentarz do postu konkursowego na Facebooku.
  1. Wszystkie materiały mają być kojarzone z marką LEGO.
  1. Wzięcie udziału w Konkursie jest bezpłatne.

§6

Wybór zwycięzców Konkursu

 1. Zwycięzcą konkursu zostaje Użytkownik, który wykona najbardziej ciekawe oraz kreatywne zdjęcie/filmik swojej osoby z motywem LEGO.
 2. Komisja Konkursowa oceni, czy w sposób właściwy spełnione zostały kryteria warunków wzięcia udziału w konkursie. Komisja będzie się składać z przedstawicieli Organizatora Konkursu, i w dniu 29.01.2024r. o godzinie 15:00 wyłoni Zwycięzcę, który otrzyma nagrodę.

§7

 Ogłoszenie Zwycięzcy

 1. Organizator ogłosi Zwycięzcę 29.01.2024r. o godzinie 15:00.
  1. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą w celu poinformowania o zwycięstwie w konkursie, w której nagrodami są:
 2. NAGRODA GŁÓWNA:

LEGO Harry Potter 76403 – Ministerstwo Magii

 • NAGRODY DODATKOWE:

LEGO Ninjago 71782 – Smok Ziemi Cole’a EVO

LEGO 76411 Harry Potter Flaga Ravenclawu

        3.  Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do odbioru nagrody w Hipermarkecie E.Leclerc

             do 11.02.2024r.

 4.  Do każdej nagrody rzeczowej zwycięzca otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w        wysokości 11,11% wartości brutto wydanej nagrody rzeczowej. Zwycięzca wyraża zgodę i upoważnia Wykonawcę Konkursu do zatrzymania nagrody pieniężnej i przeznaczenie jej na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej Nagrody rzeczowej.

       5.  Organizator skontaktuje się z wybranymi osobami poprzez kontakt telefoniczny lub

           e-mailowy.

§8

Nieuczciwi Użytkownicy i odpowiedzialność Organizatora

 1. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości lub podejrzenia nieuczciwości w czasie trwania Konkursu, Organizator ma prawo wykluczyć danego Użytkownika z udziału w Konkursie.
  1. Wykluczenie jest decyzją ostateczną i nie przysługuje od niego odwołanie. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec takiego Użytkownika. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
  1. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
  1. Regulamin konkursu będzie umieszczony na stronie internetowej https://elblag.leclerc.pl/.

§9

Obowiązek informacyjny wynikający z przepisów o ochronie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Elblągdis Sp. z o.o. z siedzibą    w Elblągu, przy ul. Żeromskiego 2, NIP: 5222678248.
 2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych osobowych, którym jest p. Krystian Erens. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem mailowym e.leclerc@infomania.pl lub listownie pisząc na adres administratora danych.
 3. Dane osobowe przetwarzane przez administratora danych, zbierane są na zasadzie dobrowolności ich podania zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 4. Dane osobowe Uczestników, będą przetwarzane przez administratora danych:

a. w związku z uczestnictwem (wraz z wyłonieniem zwycięzców) w Konkursie na podstawie dobrowolności podania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

b. w związku z udostępnienieniem swojego wizerunku, na podstawie dobrowolności podania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

c. w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 • Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez niego zgody, a w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu uczestnictwa w Konkursie, przez okres określony w odrębnych przepisach prawa krajowego.
 • Odbiorcami danych osobowych Uczestnika są upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora danych, oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora danych, z którymi administrator danych zawarł umowę powierzenia danych osobowych, oraz podmioty, którym administrator danych ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 • Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

                                                                          §10
                                                            Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się  i wynikające z Konkursu będą  rozwiązywane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzucam wszystkie Akceptuję wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane do prawidłowego działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Facebook. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Pliki odpowiedzialne za funkcjonowanie witryny, np.: zapamiętujące opcje wybrane przez użytkownika.
Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek